Tài nguyên - Bài giảng

Dịch

Âm Lịch Việt Nam


Sau đây là một số bài giảng và tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:47, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:46, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:49, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem
  09:45, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo hội thảo Dạy theo phòng Bộ môn  3385k v. 2 19:29, 25 thg 11, 2013 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
ĉ
Xem Tải xuống
  50k v. 2 15:51, 20 thg 2, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  30k v. 2 18:41, 27 thg 12, 2012 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
ĉ
Xem Tải xuống
  118k v. 2 07:33, 13 thg 9, 2012 Trường THCS Thanh Lưu Xã Thanh Lưu - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  31k v. 2 20:00, 30 thg 11, 2012 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
ĉ
Xem Tải xuống
  76k v. 5 09:45, 10 thg 7, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  48k v. 2 08:13, 14 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Mootj số thủ thuật khi dùng chương trình soan thảo văn bản (word) và bảng tính điện tử (Excel)   5525k v. 4 09:45, 10 thg 7, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ć
Xem Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt VEMIS  1976k v. 4 09:45, 10 thg 7, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
Ċ
Xem Tải xuống
Lời giải Câu V Đề thi Toán Đại học khối A năm 2010 theo kiến thức Trung học cơ sở  131k v. 5 09:45, 10 thg 7, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0  23k v. 4 09:45, 10 thg 7, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem Tải xuống
  280k v. 2 07:40, 17 thg 8, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem Tải xuống
  246k v. 2 07:40, 17 thg 8, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem Tải xuống
  220k v. 2 07:40, 17 thg 8, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  81k v. 2 07:39, 17 thg 8, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
Ĉ
Xem Tải xuống
  84k v. 2 07:39, 17 thg 8, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
Ĉ
Xem Tải xuống
  338k v. 2 07:39, 17 thg 8, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
  329k v. 5 09:45, 10 thg 7, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  285k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  175k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  272k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  210k v. 2 20:05, 30 thg 9, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  535k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  163k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  382k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  240k v. 2 19:35, 13 thg 10, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Học địa lý sinh động hơn  6197k v. 2 12:33, 18 thg 6, 2010 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
ċ

Xem Tải xuống
  805k v. 2 17:05, 7 thg 3, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem Tải xuống
  95k v. 2 17:05, 7 thg 3, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Xem Tải xuống
  45k v. 2 09:09, 9 thg 3, 2014 Nguyễn Thanh Ninh
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 2 12:33, 18 thg 6, 2010 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
ċ

Tải xuống
Điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet   2187k v. 2 12:33, 18 thg 6, 2010 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
Ĉ
Xem Tải xuống
  701k v. 2 20:00, 30 thg 11, 2012 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn khắc phục lỗi màn hình xanh (dump memory)  127k v. 2 12:33, 18 thg 6, 2010 thcsthanhluu@hanam.edu.vn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  33k v. 3 06:14, 2 thg 12, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
ĉ
Xem Tải xuống
  31k v. 3 06:14, 2 thg 12, 2013 Nguyễn Thanh Ninh
Comments