BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


 
 

 STT HỌ VÀ TÊN
 CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ
ĐỊA CHỈ GMAIL
 1 ĐỖ DUY TUẤN
CHỦ TỊCH
PHỤ TRÁCH CHUNG
tuanlan79@gmail.com
 2 NGUYỄN THỊ THU THỦY
ỦY VIÊN
BAN NỮ CÔNG   
 3  ĐỖ KHẮC CƯỜNG
ỦY VIÊN
BAN THANH TRA
 

Comments