ÔN TẬP VÀO LỚP 10

ĐỀ MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 THPT 
TỈNH HÀ NAM NGÀY THI 11-06-2019

Đề và đáp án Tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Hà nam 2019

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 THPT 
TỈNH HÀ NAM NGÀY THI 11-06-2019

Đề và Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Hà nam 2019


ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 
HUYỆN THANH LIÊM NGÀY THI 24-4-2019

Đ
ẤP ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 
THPT T
ỈNH H
À NAM
N
ĂM H
ỌC 2015 -2016  
Ng
ày thi 17/06/2015

Đế thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 tỉnh Hà Nam ngày 17/06/2015

c
ó th
ể t
ải v
ĐỀ M
ÔN
  TI
ẾNG ANH
THI VÀO LỚP 10 
THPT T
ỈNH H
À NAM
N
ĂM H
ỌC 2015 -2016  
Ng
ày thi 18/06/2015

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nam 2015-2016


Đ
Á
P ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 
THPT 
CHUYÊN TO
ÁN TIN
N
ĂM H
ỌC 2015 -2016
Đ
ề chuy
ên To

Đề và Đáp án Toán chuyên tỉnh Hà Nam năm học 2015 - 2016


Đ
ề chuy
ên
Tin

Đề chuyên Toán Tin

Đề chuyên chungĐẤP ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 THPT NGÀY 26/06/2014

Đề,đáp án thi toán vao 10 THPT Hà Nam năm 2014-2015.pdf


ĐẤP ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 CHUY
ÊN TO
ÁN
 NGÀY 27/06/2014

Đề và đáp án môn Toán chuyên tỉnh Hà Nam năm học 2014-2015

ĐÁP ÁN & ĐỀ TUYỂN SINH MÔN TOÁN LỚP 10 THPT
TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2013-2014
NGÀY THI 26/06/2013

Đề và đáp án môn Toán THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPTtỉnh Hà nam


ĐÁP ÁN & ĐỀ TUYỂN SINH MÔN TOÁN LỚP 10 CHUYÊN
TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2013-2014
NGÀY THI 27/06/2013

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN TIN HÀ NAM NĂM HỌC 2013-2014


ĐÁP ÁN & ĐỀ TUYỂN SINH MÔN TOÁN CHUYÊN LỚP 10 THPT TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2012-2013

Đề và Dáp án Toán tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 phân ban THPT tỉnh Hà Nam năm học 2011-2012

Môn Toán

Đề và Đáp án Toán-thivaolop10-TinhHaNam2011-2012.pdfMôn Hóa

Đề và Đáp án-thivaolop10-tinhHaNam2011-2012.pdfĐề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Hà Nam năm học 2011-2012

Đề và Đáp án Toan chuyenHaNam2011-2012.pdf

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nam vòng 1.pdf
Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nam Vòng 2.pdf

Các em học sinh thân mến thế là một mùa hè đã tới. Nhưng đối với các em học sinh lớp 9 còn một kỳ thi vào THPT trước mắt. Với mong muốn giúp các em có kết quả cao trong việc ôn tập và thi vào lớp 10 thầy chia sẻ với các em một số đề toán mong các em thành công trong kỳ thi tới.

 Thầy Ninh

Ôn tập vào lớp 10.pdf

 

Trang con (1): Các đề thi
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:46, 10 thg 6, 2013
Ċ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:46, 10 thg 6, 2013
Ċ
Nguyễn Thanh Ninh,
10:09, 7 thg 6, 2013
Ċ
Nguyễn Thanh Ninh,
10:09, 7 thg 6, 2013
ċ
De-DAHoa-thivaolop10-tinhHaNam2011-2012.pdf
(90k)
Nguyễn Thanh Ninh,
08:45, 10 thg 6, 2013
ċ
De-DAToan-thivaolop10-TinhHaNam2011-2012.pdf
(99k)
Nguyễn Thanh Ninh,
08:46, 10 thg 6, 2013
ċ
De-DAToanchuyenHaNam2011-2012.pdf
(112k)
Nguyễn Thanh Ninh,
08:44, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:46, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:46, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:46, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:47, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:47, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:47, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:47, 10 thg 6, 2013
ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
08:47, 10 thg 6, 2013
Comments