13ngày cho tới
  Ngày Quốc Khánh

  Email Sở

  Kiểm định chất lượng

  PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS THANH LƯU                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 01/QĐ – THCSTL                                                                     Thanh Lưu, ngày 25 tháng 10 năm 2009

  QUYẾT ĐỊNH

  (Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Thanh Lưu)

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH LƯU

  - Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;

  - Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.

  - Căn cứ kế hoạch số 1095 ngày 20/10/2009 của Sở GD-ĐT, kế hoạch số 16 (KĐCLGD ngày 20/10/2009) của PGD&ĐT Thanh Liêm.

  - Theo đề nghị của chuyên môn nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Thanh Lưu gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THCS Thanh Lưu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Phòng GD-ĐT Thanh Lưu (để b/c);

  - Lưu: HT

   HIỆU TRƯỞNG
  (Ký tên và đóng dấu)
   
   
   
  TRẦN THỊ HẢO

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

  (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THCSTL ngày 25 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Lưu  v/v thành lập hội đồng tự đánh giá)

  STT

  Họ và tên

  Chức danh, chức vụ

  Nhiệm vụ

  1

  Trần Thị Hảo

  Hiệu trưởng

  Chủ tịch HĐ

  2

  Lương Dũng Tiến

  Hiệu phó

  Phó Chủ tịch HĐ

  3

  Trịnh Thị Kim Thoa

  Thư ký Hội đồng

  Thư ký HĐ

  4

  Lại Thị Thoa

  Tổ trưởng tổ KHXH

  Uỷ viên HĐ

  5

  Nguyễn Thanh Ninh

  Tổ trưởng tổ KHTN

  Uỷ viên HĐ

  6

  Nguyễn Đức Thiện

  Tổ trưởng tổ CBNK

  Uỷ viên HĐ

  7

  Nguyễn Thị Lưu

  Kế toán

  Uỷ viên HĐ

  8

  Đỗ Duy Tuấn

  Tổ Phó Tổ KHTN

  Uỷ viên HĐ

  9

  Phạm Thị Tuyết

  Tổ trưởng tổ Thư Viện

  Uỷ viên HĐ

  10

  Phạm Thị Lan

  Tổ phó tổ KHXH

  Uỷ viên HĐ

  11

  Phạm Thị Kim Anh

  Giáo viên

  Thư ký HĐ

  12

  Nguyễn Thị Thúy Dung

  Giáo viên

  Uỷ viên HĐ

   

  DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

  TT

  Họ và tên

  Chức danh, chức vụ

  Nhiệm vụ

  1

   Trịnh T Kim Thoa

  Giáo viên – Thư ký 

  + Thu thập, nhận bàn giao  các thông tin MC  từ các nhóm

  + Tiếp  nhận, bảo quản, lưu trữ toàn bộ hồ sơ KĐCL

  2

  Phạm Thị Kim Anh

  Giáo viên

  + Phân loại và hoàn thiện minh chứng vào các hộp

  3

   Đỗ Duy Tuấn


  Tổ Phó tổ KHTN

  + Mã hóa, danh mục mã hóa TT,MC – Duyệt dự kiến MC

  + Thiết kế, trình chiếu   toàn bộ qui trình của HĐTĐG

  4

  Phạm Thị Lan

  Tổ Phó tổ KHXH

  + Cùng với hiệu trưởng hoàn thiện báo cáo

  5

  Nguyễn Thanh Ninh

  Tổ trưởng tổ KHTN

   

  + Duyệt, hoàn thiện thể thức các loại văn bản của qui trình TĐG

  + Sơ đồ biểu bảng ,tranh ảnh minh họa

  DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ, chức danh

  Nhiệm vụ

  Nhóm 1

  Nguyễn Văn Hiển

  Nguyễn Thị Hồng

  Nguyễn Tuấn Anh

  Giáo viên

  Nhân viên văn phòng

  Giáo viên

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  Nhóm 2

  Lại Thị Thoa

  Nguyễn T Thu Thuỷ

  Đỗ Thị Nhung

  Đinh Thị Hoan

  Trịnh Xuân Toàn

  Tổ trưởng tổ KHXH

  Giáo viên

  Giáo viên

  Giáo viên

  Giáo viên

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  Thành  viên

  Thành  viên

  Nhóm 3

  Nguyễn T Thuý Dung

  Phạm Thị Tân

  Đỗ Khắc Cường

  Giáo viên

  Giáo viên

  Giáo viên

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  Nhóm 4

  Nguyễn Đức Thiện

  Phạm Thị Kim Anh

  Nguyễn Hồng Hải

  Tổ trưởng tổ NK

  Giáo viên

  Giáo viên

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  Nhóm 5

  Nguyễn Thị Lưu

  Đào Thị Hồng Nga

  Phạm T Thanh Thảo

  Kế Toán

  Giáo viên

  Nhân viên hành chính

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  Nhóm 6

  Phạm Thị Lan

  Cao Thị Hồng Nụ

  Nguyễn Văn Bắc

  Tổ Phó Tổ KHXH

  Giáo viên

  Giáo viên

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  Nhóm 7

  Phạm Thị Tuyết

  Nguyễn Thị Khuê

  Đoàn Thị Vượng

  Tổ trưởng tổ Thư Viện

  Giáo viên

  Giáo viên

  Nhóm trưởng

  Thư ký nhóm

  Thành  viên

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  HIỆU TRƯỞNG       

  Trần Thị Hảo          

  (đã ký)   

   

  PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

  I. Thông tin chung của nhà trường

  Tên trường (theo quyết định thành lập): Trường THCS Thanh Lưu

  Tiếng Việt:  Trường THCS Thanh Lưu

  Tên trước đây (nếu có): Trường phổ thông cấp II Thanh Lưu.

  Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm

  Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương:

  Hà Nam

   

  Tên Hiệu trưởng:

  Trần Thị Hảo

  Huyện / quận / thị xã / thành phố:

  Thanh Liêm

   

  Điện thoại trường:

  0351.3887842

  Xã / phường / thị trấn:

  Thanh Lưu

   

  Fax:

   

  Đạt chuẩn quốc gia:

  Đạt

   

  Web:

  http//:www.thcsthanhluu.hanam.edu.vn

  Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):

  15/09/1961

   

  Số điểm trường

  (nếu có):

  1

   

   

   Công lập

   Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

   Dân lập

    Trường liên kết với nước ngoài

   Tư thục

   Có học sinh khuyết tật

   Loại hình khác (ghi rõ)......

   Có học sinh bán trú

   

   Có học sinh nội trú

  1. Thông tin chung về lớp học và học sinh

  Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:

   

  Tổng số

  Chia ra

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 8

  Lớp 9

  Học sinh

  329

  76

  66

  93

  94

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ:

  174

  42

  34

  49

  49

  - Học sinh dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  Học sinh tuyển mới vào lớp 6

  76

  76

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ:

  42

  42

   

   

   

  - Học sinh dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  Học sinh lưu ban năm học trước:

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ:

   

   

   

   

   

  - Học sinh dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  Học sinh chuyển đến trong hè:

   

   

   

   

   

  Học sinh chuyển đi trong hè:

   

   

   

   

   

  Học sinh bỏ học trong hè:

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ:

   

   

   

   

   

  - Học sinh dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  - Học sinh nữ dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  Nguyên nhân bỏ học

   

   

   

   

   

  - Hoàn cảnh khó khăn:

   

   

   

   

   

  - Học lực yếu, kém:

   

   

   

   

   

  - Xa trường, đi lại khó khăn:

   

   

   

   

   

  - Thiên tai, dịch bệnh:

   

   

   

   

   

  - Nguyên nhân khác:

   

   

   

   

   

  Học sinh là Đội viên:

  269

   

   

   

   

  Học sinh là Đoàn viên:

  31

   

   

   

  31

  Học sinh bán trú dân nuôi:

   

   

   

   

   

  Học sinh nội  trú dân nuôi:

   

   

   

   

   

  Học sinh khuyết tật hoà nhập:

   

   

   

   

   

  Học sinh thuộc diện chính sách

   

   

   

   

   

  - Con liệt sĩ:

   

   

   

   

   

  - Con thương binh, bệnh binh:

  8

  2

  0

  2

  4

  - Hộ nghèo:

  25

  4

  5

  8

  8

  - Vùng đặc biệt khó khăn:

   

   

   

   

   

  - Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ:

   

   

   

   

   

  - Học sinh mồ côi cả cha, mẹ:

  1

   

  1

   

   

  - Diện chính sách khác:

  1

  1

   

   

   

  Học sinh học tin học:

  329

  76

  66

  93

  94

  Học sinh học tiếng dân tộc thiểu số:

   

   

   

   

   

  Học sinh học ngoại ngữ:

   

   

   

   

   

  - Tiếng Anh:

  329

  76

  66

  93

  94

  - Tiếng Pháp:

   

   

   

   

   

  - Tiếng Trung:

   

   

   

   

   

  - Tiếng Nga:

   

   

   

   

   

  - Ngoại ngữ khác:

   

   

   

   

   

  Học sinh theo học lớp đặc biệt

   

   

   

   

   

  - Học sinh lớp ghép:

   

   

   

   

   

  - Học sinh lớp bán trú:

   

   

   

   

   

  - Học sinh bán trú dân nuôi:

   

   

   

   

   

  Các thông tin khác (nếu có)...

   

   

   

   

   

  Số liệu của 04 năm g2. Thông tin về nhân ố liệu tại thời điểm tự đánh giá:Số liệu của 04 năm gần đây:

  3. Danh sách cán bộ quản lý:

   

  Họ và tên

  Chức vụ, chức danh, danh hiệu

  Điện thoại, Email

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Trần Thị Hảo

  Hiệu Trưởng

  0351.887842

  Hiệu trưởng

  Trần Thị Hảo

  Hiệu Trưởng

  0351.887842

   Phó Hiệu trưởng

  Lương Dũng Tiến

  Phó Hiệu Trưởng

   

  Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, Công đoàn.

  Trần Thị Hảo

  Bí thư chi bộ

   

  Nguyễn Đức Thiện .

  Bí thư Đoàn

   

  Nguyễn Thị Thu Thuỷ

  Tổng phụ trách Đội

   

  Đỗ Duy Tuấn

  Chủ tịch Công đoàn

   

  Các Tổ trưởng tổ chuyên môn

   

  Lại Thị Thoa

  Phạm Thị Lan

  Tổ trưởng  tổ KHXH

  Tổ phó tổ KHXH

   

  Nguyễn Thanh Ninh

  Tổ trưởng tổ KHTN

   

  Nguyễn Đức Thiện

  Tổ trưởng tổ chuyên biệt năng khiếu

   

  II. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính.

            1. Cơ sở vật chất, thư viện trong 4 năm gần đây

   

  Năm học 2005

  2006

  Năm học 2006

  2007

  Năm học 2007

  2008

  Năm học 2008

  2009

  Năm học 2009

  2010

  Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2):

  11.217

  11.217

  11.217

  11.217

  11.217

  1. Khối phòng học theo chức năng:

   

   

   

   

   

  Số phòng học văn hoá:

  10

  10

  10

  10

  10

  Số phòng học bộ môn:

   

   

   

   

   

  - Phòng học bộ môn Vật lý:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng học bộ môn Hoá học:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng học bộ môn Sinh học:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng học bộ môn Tin học:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng học bộ môn Ngoại ngữ:

  1

  1

  1

  1

  0

  - Phòng học bộ môn khác:

   

   

   

   

  1

  2. Khối phòng phục vụ học tập:

   

   

   

   

   

  - Phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng:

   

   

   

   

   

  - Phòng giáo dục nghệ thuật:

   

   

   

   

   

  - Phòng thiết bị giáo dục:

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

  1

  - Phòng truyền thống

   

   

   

   

  - Phòng Đoàn, Đội:

  1

  1

  1

  1

  - Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập:

   

   

   

   

   

  - Phòng khác:...

   

   

   

   

   

  3. Khối phòng hành chính quản trị

   

   

   

   

   

  - Phòng Hiệu trưởng

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng Phó Hiệu trưởng:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng giáo viên:

   

   

   

   

  1

  - Văn phòng:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng y tế học đường:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Kho:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Phòng thường trực, bảo vệ

  1

  1

  1

  1

  1

  - Khu nhà ăn, nhà nghỉ đảm bảo điều kiện sức khoẻ học sinh bán trú

   

   

   

   

   

  - Khu đất làm sân chơi, sân tập:

  3.525 m2

  3.525 m2

  3.525 m2

  3.525 m2

  3.525 m2

  - Khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên:

  35m2

  35m2

  35m2

  35m2

  35m2

  - Khu vệ sinh học sinh:

  50m2

  50m2

  50m2

  50m2

  50m2

  - Khu để xe học sinh:

  250m2

  250m2

  250m2

  250m2

  250m2

  - Khu để xe giáo viên và nhân viên:

  84m2

  84m2

  84m2

  84m2

  84m2

  - Các hạng mục khác

   

   

   

   

   

  4. Thư viện:

   

   

   

   

   

  - Diện tích (m2) thư viện (bao gồm cả phòng đọc của giáo viên và học sinh):

  36

  36

  36

  36

  36

  - Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường (cuốn):

  2.213

  2.334

  2.522

  2.806

  2.890

  - Máy tính của thư viện đã được kết nối internet.

  15

  18

  18

  23

  23

  - Các thông tin khác

   

   

   

   

   

  5. Tổng số máy tính của trường:

  15

  18

  18

  22

  23

  - Dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý:

  2

  3

  4

  5

  5

  - Số máy tính đang được kết nối Internet:

  2

  2

  2

  5

  5

  - Dùng phục vụ học tập:

  11

  13

  12

  12

  13

  6. Số thiết bị nghe nhìn:

   

   

   

   

   

  - Tivi:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Nhạc cụ:

  1

  1

  1

  1

  4

  - Đầu Video:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Đầu đĩa:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Máy chiếu OverHead:

  1

  1

  1

  1

  1

  - Máy chiếu Projector:

   

   

  1

  1

  1

  - Thiết bị khác:...

   

   

  2

  2

  2

  7. Các thông tin khác

   

   

   

   

   

   


   

  2. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 4 năm gần đây

   

  Năm học

  2005 - 2006

  Năm học 2006 - 2007

  Năm học 2007 - 2008

  Năm học 2008 - 2009

  Năm học

  2009 - 2010

  Tổng kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước(VNĐ)

  1.034.800.000

  904.268.000

  1.352.244.000

  1.157.977.000

  4.737.177.000

  Tổng kinh phí được chi trong năm (đối với trường ngoài công lập)

   

   

   

   

   

  Tổng kinh phí huy động được từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, ngân sách xã(VNĐ)..

  970.000.000

  950.000.000

  165.000.000

  175.000.000

  175.000.000

  Các thông tin khác (nếu có): Chương trình vệ sinh trường học

   

   

   

  175.000.000

   

   


   

   

   

   

   

  Č
  ċ
  Tổngsốcó372minhchứng.doc
  (24k)
  Duy Tuấn Đỗ,
  04:14 25-08-2010
  Comments