Tổ khoa học xã hội


TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ
 chuyên môn

Chuyên môn giảng dạy năm học 2013 -2014

1

NGUYỄN THỊ KHUÊ

18/07/1979

CĐSP Văn- Sử

Sử 6AB; Sử 7ABC; Bồi dưỡng văn 7

2

PHẠM THỊ LAN

07/031979

CĐSP Văn-CD

Văn 9B; Chủ nhiệm 9B; CD 6AB; CD 8ABC

3

CAO THỊ HỒNG NỤ

02/09/1980

ĐHSP Địa

Văn 8B; Chủ nhiệm 8B; Địa 9AB; Địa 7ABC; Địa 6AB;Bồi dưỡng địa 9

4

LẠI THỊ THOA

17/12/1962

CĐSP Văn

Văn 6AB; Chủ nhiệm 6A; LĐ6A; Địa 8ABC;Bồi dưỡng Văn 6

5

TRỊNH THỊ KIM THOA

30/04/1979

ĐHSP Sử

Văn 7AB; Chủ nhiệm 7A; LĐ 7A; Sử 9AB;Bồi dưỡng Sử 9

6

NGUYỄNTHU THUỶ

10/03/1979

CĐSP Văn- Sử

TPT; Văn 8AC; Sử 8ABC

7

PHẠM THỊ TUYẾT

10/06/1978

ĐHSP Văn

Văn 9A; Chủ nhiệm 9A; CD9AB; CD7ABC; TV;Bồi dưỡng Văn 9

 

Comments