Tổ khoa học tự nhiên


STT

Họ và tên

 Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Phụ trách

1

Nguyễn Tuấn Anh

1977

ĐHSP Lý

Toán 6A(4); Lý 9AB(4); C.nhiệm 6A(6);BD Lý 9(1); P.Lý(1)

2

Nguyễn Văn Bắc

1979

CĐSP Toán -Lý

Toán 9B(4); Loa đài(4); Tin 7AB(4); BD Toán 9(1,5); BT Đoàn(3)

3

Đỗ Khắc Cường

1981

ĐHSP Toán

Toán 9A(4), Lý 7(2), TPT(8); TTND(2)

4

Nguyễn.T.Thúy Dung

1981

ĐHSP Toán

Toán 8A(4); Hóa 9(4); C.nhiệm 8A(4); BD Hóa 9(1); PC(2);KĐCL(1)

5

Phạm Văn Hiển

1983

ĐHSP Toán

Toán 7B(4); Tin 8(4);Tin 9(4); PC(2); BD Toán 7(1,5); P.Tin(1)

6

Nguyễn Thanh Ninh

1970

ĐHSP Toán

Toán 6B;(4); Tin 6(4); T.trưởng(3); PTWeb&PC(7); BD Toán 6(1,5)

7

Phạm.T.Thanh Tân

1980

CĐSP Toán -Lý

Toán 8B(4); Lý 6(2); Sinh 9(4); BD Toán 8(1,5); BD Sinh 9(1); PC(2)

8

Đỗ Thị Hằng

1986

CĐSP Toán-Họa

Toán 7A(4); MT6(2); MT7(2);MT8(2);MT9(2); C.nhiệm 7A(6)

9

Phạm Thị Kim Anh

1983

CĐSP KTCN

C.nghệ 7(1,5); C.nghệ8(4); C.nghệ 9(2);P.C.nghệ(1);P.T.thống(1); PC(2);CTCĐ(3)

10

Phạm Thị Uyên

1984

CĐSP KTNN

C.nghệ 6(4); Sinh 7(4); Sinh 8(4); P.Sinh(1)

11

Lưu Thị Tươi

1988

CĐSP Lý-Hóa

Hóa 8(4); Lý 8(2); Sinh 6(4); LĐ 8A(2); P.Hóa(1)

 

Comments